İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü Semineri

Tarih

1.12.2017 14:30 - 1.12.2017 15:30

Mekan

Ayazağa Kampüsü, Ayazağa Kampüsü

Etkinlik Kategorisi

Akademik

ÖZET Bu çalışmanın ana hedefi, mikroelektrod diziler üzerinde biyomühendislik stratejileri ile optogenetik uygulamalara uygun bir platform gelis¸tirilmesidir. Optogenetik tedavi stratejileri geri dönüs¸ümlü uyarma ve ıs¸ık ile aktive iyon kanallarını kullanarak milisaniye zaman çözünürlügˆü ile nöronların aktivasyonuna ve inhibisyonuna izin vererek birçok nerodejeneratif rahatsızlıklar için alternatif bir tedavi olasılıgˆı sagˆlamak üzere adaydır. Bu proje ile yüksek sayıda kortikal nörondan gelen aktiviteleri is¸leme sokabilecek kapasitede arayüzey platformların gelis¸tirilmesi hedeflenmektedir. Bu bagˆlamda çalıs¸ma, klinik uygulama öncesi denemelere olanak sagˆlayan arayüzeylere yönelik mikroelektrotların dizayn, üretim, karakterizasyon, in vitro ve in vivo test as¸amalarını içerir. Mikroelektrot dizileri cam yüzey üzerinde micron boyutlu maskelerle olus¸turularak, 3-boyutlu hidrojeller içine enkapsüle edilmis¸ sinir hücrelerinden oluşmaktadır. Bu çalıs¸mada uygulanması planlanan optogenetik teknikler, hidrojel içinde kültive edilmis¸ transfekte uyarılmıs¸ ve dogˆrudan farklılas¸tırılmıs¸ pluripotent kök (transfected induced pluripotent stem cell- IPS) hücrelere uygulanmıştır. Böylece optik stimulasyonun 3D hücre kültürü ortamında sinir hücreleri üzerine etkileri in vitro ortamda degˆerlendirilmis¸tir.